Tijela Društva

Grb DVD-a

DVD Dragonožec osnovano je i djeluje sukladno odredbama Zakona o udrugama i Zakonom o vatrogastvu i samostalna je pravna osoba s ovlastima propisanim Zakonom.

Društvo predstavljaju i zastupaju Predsjednik, Zapovjednik i Tajnik.

Djelovanje Društva temelji se na načelu demokratskog ustroja i Društvom upravljaju članovi na način da je unutarnji ustroj Društva zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članova.

Za rad tijela Društva potrebna je nazočnost natpolovične većine članova tijela. Tijela Društva odluke donose javnim glasovanjem.

Tijela Društva su:

  • Skupština;
  • Predsjednik;
  • Zapovjednik;
  • Upravni odbor;
  • Zapovjedništvo;
  • Nadzorni odbor.

Skupština

Društvom upravlja Skupština kao najviše tijelo upravljanja.

U djelokrugu Skupštine je, između ostaloga, usvajanje Statut Društva, donošenje općih akata, usvajnje Plana rada i Fnancijskog plana Društva, usvajanje izvješća, donošenje planove razvoja i biranje i razrješavanje ostalih tijela upravljanja i njihovih članova.

Redovita sjednica Skupštine održava se najmanje jedanput godišnje, s time da se svake pete godine redovita sjednica održava kao izborna.

Predsjednik

Predsjednik predstavlja i zastupa Društvo, skrbi o razvoju i promidžbi vatrogastva na području djelovanja Društva, po dužnosti je predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik, između ostalog, zastupa i predstavlja Društvo, odgovara za zakonitost rada Društva, vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine, brine o poštivanju Statuta i akata Društva, te drugih propisa, saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora, skrbi o pripremi sjednica Skupštine i Upravnog odbora, te potpisuje odluke, ugovore i druge akte koje donose Skupština i Upravni odbor.

Zapovjednik

Zapovjednik, između ostalog, odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, u dogovoru s predsjednikom sudjeluje u predlaganju godišnjeg programa rada i financijskog plana, sudjeluje u pripremi i provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku, ustrojava i vodi evidenciju o obavljenim intervencijama Društva, prati i koordinira poslove preventivne zaštite i gašenja požara Društva, organizira vježbe, vatrogasna natjecanja i rad s vatrogasnom mladeži, daje prijedloge poboljšanja operativne pripravnosti i uvježbanosti vatrogasne postrojbe, analizira vatrogasne intervencije i predlaže poboljšanja, analizira tehničku opremljenost vatrogasnih vozila te predlaže poboljšanja, utvrđuje potrebe za osposobljavanjem, te obavlja i druge poslove određene statutom i drugim propisima.

Upravni odbor

Upravni odbor upravlja radom Društva između dviju sjednica Skupštine.

Upravni odbor, između ostalog, predlagaže Skupštini donošenje statuta, te njegovih izmjena i dopuna, verificira mandat članova Zapovjedništva, donosi godišnji programa rada i financijski plan, na prijedlog predsjednika i zapovjednika, provodi odluke i zaključke Skupštine, rukovodi radom Društva između dvije sjednice Skupštine, utvrđuje prijedlog izvješća o radu i financijskom poslovanju, donosi prijedlog dodjele vatrogasnih i drugih javnih priznanja članovima Društva, prati ostvarivanje programa rada, financijskog plana, odluka, zaključaka i smjernica koje donosi Skupština…

Zapovjedništvo

Zapovjedništvo je strukovno tijelo kojim rukovodi zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Zapovjedništvo, između ostalog, obavlja organizacijske poslove s ciljem efikasne provedbe vatrogasne djelatnosti, organizira i provodi vatrogasne vježbe, provodi praktične vježbe i teorijsku nastavu s operativnim članovima, priprema natjecateljska odjeljenja, organizira i provodi vatrogasna natjecanja, prati i koordinira provedbu preventivnih poslova u području zaštite od požara, skrbi o konstantom stručnom osposobljavanju i usavršavanju članova vatrogasne postrojbe te drugih članova Društva, brine o održavanju vatrogasne opreme odnosno materijalno-tehničkih sredstava koje posjeduje Društvo.

Nadzorni odbor

Skupština imenuje Nadzorni odbor na mandat od pet godina.
Nadzorni odbor Društva prati i nadzire rad tijela utvrđenih Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Društva i tijelo čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđujue da je djelatnost Društva u skladu sa Zakonom, Statutom i drugi aktima Društva.
Nadzorni odbor nadzire materijalno i financijsko poslovanje Društva, te o tome podnosi izvješće Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.